แนวทางการพัฒนาตามเเผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)   

๓.๑ จัดหาและพัฒนาสถานที่และอุปกรณ์กีฬาที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของมวลชน  

๑) พัฒนาและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานด้านการออกกำลังกายและการกีฬาตั้งแต่ระดับท้องถิ่นโดยการพิจารณาศึกษาและกำหนดพื้นที่พัฒนาสถานกีฬาหรืออุปกรณ์สำหรับการออกกำลังกายและเล่นกีฬาทั่วประเทศ จัดสร้างสถานกีฬาหรือจัดหาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงให้แก่ประชาชนในพื้นที่ สนับสนุนให้มีการบำรุงรักษาสถานกีฬาทั่วทุกพื้นที่ และพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกให้มีความเหมาะสม เพื่อรองรับ การใช้ประโยชน์ของผู้สูงอายุและคนพิการในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ  

๒) พัฒนามาตรการด้านความปลอดภัยสำหรับการออกกำลังกายและเล่นกีฬาตามความเหมาะสมโดยการจัดทำแนวทางและกำหนดกฎระเบียบเพื่อส่งเสริมด้านความปลอดภัยในการออกกำลังกายและเล่นกีฬา ให้คำแนะนำและประชาสัมพันธ์แนวทางในการออกกำลังกายและเล่นกีฬาที่ปลอดภัยแก่ประชาชนผ่านสื่อต่างๆ และผลักดันให้เจ้าของสถานกีฬาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีมาตรการในการรักษากฎระเบียบ โดยมีมาตรการตักเตือนหรือบทลงโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืน  

๓) ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬา โดยการกำหนดมาตรการจูงใจให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐในการพัฒนาและบำรุงรักษาสถานกีฬา และสร้างโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุนและบริหารจัดการสถานกีฬา เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากสถานกีฬาของภาครัฐ  

๔) ส่งเสริมให้สถานศึกษาให้ความร่วมมือในการใช้สถานกีฬาเพื่อสาธารณชน โดยการพัฒนาความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาในการจัดพื้นที่หรือสถานกีฬา เพื่อเพิ่มโอกาสใช้ประโยชน์ในการออกกำลังกายและเล่นกีฬาทั้งก่อนและหลังเวลาทำงาน เพิ่มการเข้าถึงสถานที่ออกกำลังกายและเล่นกีฬาของประชาชนในพื้นที่ และพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการสถานที่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานทางการกีฬาให้กับสถานศึกษา  

๕) ส่งเสริมให้สถานกีฬาขยายเวลาการให้บริการแก่ประชาชน โดยการศึกษาความต้องการของประชาชนในแต่ละท้องที่ และพัฒนาความร่วมมือกับสถานกีฬาของภาครัฐและภาคเอกชนให้กำหนดเวลาที่เหมาะสมในการเปิดให้บริการ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพิ่มมากขึ้น ประชาสัมพันธ์ช่วงเวลาการให้บริการ และจัดกิจกรรมเพื่อดึงดูดและเพิ่มความสนใจของประชาชนให้เข้ามาใช้บริการในช่วงเวลาดังกล่าว  

๖) สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของและส่งเสริมการดูแลรักษาสถานที่ออกกำลังกายและสิ่งอำนวยความสะดวก โดยการประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ เพื่อสร้างจิตสำนึกและความรู้สึกเป็นเจ้าของให้ประชาชนในการใช้ประโยชน์ พร้อมกับดูแลรักษาสถานที่และอุปกรณ์กีฬาสาธารณะอย่างเหมาะสม รวมทั้งสนับสนุนโครงการอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือในการดูแลรักษาสถานที่และอุปกรณ์ และกำหนดมาตรการตักเตือนหรือป้องกันการใช้สถานที่และอุปกรณ์การกีฬาที่ไม่ถูกวิธี

๓.๒ เสริมสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาสำหรับประชากรทุกกลุ่ม  

๑) เผยแพร่ความรู้เพื่อเพิ่มความตระหนักด้านการออกกำลังกาย การเล่นกีฬา และการดูแลสุขภาพให้กับประชาชนทั้งส่วนกลางและท้องถิ่น โดยการจัดตั้ง ส่งเสริม และประชาสัมพันธ์ศูนย์เผยแพร่ความรู้ พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุดกีฬา หรือหอเกียรติยศกีฬาไทยทั้งในส่วนกลางและชุมชนท้องถิ่น การใช้การสื่อสารผ่านช่องทางสื่อดิจิตอลหรือสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ ในการสร้างความตระหนักด้านการออกกำลังกายและเล่นกีฬา 

๒) จัดให้มีและส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างต่อเนื่องสำหรับประชาชนทั่วไปโดยการจัดกิจกรรมและส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาในระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัดระดับภูมิภาคและระดับชาติ สำหรับประชาชนทั้งวัยเรียนและวัยทำงานอย่างต่อเนื่องและเสมอภาค โดยพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในการผลักดันให้มีการออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ ประชาสัมพันธ์โดยใช้นักกีฬาที่มีชื่อเสียงเป็นต้นแบบ (Model) เพื่อดึงดูดให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมผ่านสื่อยุคใหม่  

๓) จัดกิจกรรมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีความเหมาะสมกับกลุ่มประชาชนผู้สูงอายุ โดยการจัดกิจกรรมและส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมการออกกำลังกายและเล่นกีฬา พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีความเหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุทั่วประเทศ ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสนใจผ่านสื่อต่างๆ จัดการทดสอบสมรรถภาพทางกายและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับผู้สูงอายุ เพื่อสร้างความเข้าใจถึงความสำคัญของการออกกำลังกายและเล่นกีฬา และเผยแพร่ความรู้เบื้องต้นด้านการดูแลรักษาสุขภาพ โดยนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามาใช้ให้เกิดประโยชน์ 

Download 
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

(โปรดสังเกตแผนฉบับเก่าข้อแรกๆ ที่ผ่านมาพบว่ายังไม่ได้ทำตามแผนนี้กันนัก มักเน้นแต่การแข่งขันปิงปองเพื่อหวังจะสร้างชื่อเสียงให้ประเทศ ซึ่งเกิดประโยชน์กับเด็กนักกีฬาวัยรุ่นเพียงกลุ่มเดียว แต่ไม่ได้เกิดประโยชน์กับคนส่วนใหญ่โดยเฉพาะคนวัยทำงานหรือสูงวัยซึ่งต้องการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ)

เพื่อส่งเสริมให้คนไทยได้รับโอกาสในการออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ เพื่อสร้างค่านิยมวิถีชีวิตรักการเล่นกีฬาและออกกำลังกายสู่การมีสุขภาพและสมรรถภาพที่ดี

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสังคมทุกภาคส่วน ในการใช้กิจกรรมการออกกำลังกายและการกีฬา เป็นสื่อเพื่อสร้างสังคมที่มีน้ำใจนักกีฬา มีคุณธรรม จริยธรรม และสามัคคีสมานฉันท์เพื่อจัดหาและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬาให้เพียงพอ โดยเฉพาะสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น สนามกีฬา วัสดุ อุปกรณ์ที่ทันสมัย รวมทั้งการจัดให้มีผู้ฝึกสอนและอาสาสมัครด้านการออกกำลังกายและการกีฬาประจำศูนย์และสนามกีฬา

เพื่อปรับบทบาทของกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ให้สนับสนุนภารกิจในการพัฒนานักกีฬาตั้งแต่ระดับเด็กและเยาวชน โดยจัดให้มีทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนแก่เด็กและเยาวชนที่มีความสามารถและมีแนวโน้มว่าจะเป็นผู้มีความสามารถสูงด้านกีฬาในระดับนานาชาติ ให้สามารถพัฒนาเป็นนักกีฬาทีมชาติที่สร้างชื่อเสียงและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนของประเทศเพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุนและการบริจาค 


เพื่อพัฒนาการออกกำลังกายและการกีฬาด้วยมาตรการจูงใจที่เหมาะสม เช่น มาตรการภาษี มาตรการส่งเสริมการลงทุน และมาตรการการเงิน ภายใต้ความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ด้วยการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามาประยุกต์ใช้อย่างจริงจัง 


เพื่อพัฒนากีฬาที่มีศักยภาพไปสู่กีฬาอาชีพ รวมทั้งพัฒนาผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินให้ได้มาตรฐานสากลเพื่อปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการองค์กรกีฬา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการบริหารจัดการกีฬาและการออกกำลังกายในทุกมิติอย่างเป็นระบบเพื่อสนับสนุนให้ผู้พิการเข้าถึงการกีฬาและการแข่งขันกีฬาในทุกระดับ 


เพื่อพัฒนาไปส่กูารเป็นนักกีฬาที่มีความสามารถในนามทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาและมหกรรมกีฬาต่างๆเพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางกีฬาของภูมิภาคและของโลก จัดให้มีการแข่งขันกีฬาและกีฬาคนพิการระดับโลกที่สำคัญๆ ตลอดจนการประชุมเกี่ยวกับกีฬาระดับภูมิภาค และระดับโลก เพื่อเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว โดยความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายเป็น “ทีมไทยแลนด์”

Author: สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติ
Copyright of www.TableTennisTip.com - www.facebook.com/TableTennisTip/

Login

Go to top